طی سال های اخیر، مطالب متعددی در خصوص پرورش تمساح ارایه شده است كه به نظر می رسد در اكثر موارد به جنبه های قانونی و مقررات ویژه این فعالیت كه رعایت آن ها لازم و ضروری است توجه نشده است.
هر چند كه پرورش تمساح در كشورهایی نظیر تایلند، یا برخی از كشورهای آمریكایی- آفریقایی فعالیت سودآور و اقتصادی است؛ اما این مهم به شدت تابعی از ویژگی های اقلیمی و شرایط آب و هوایی، فرهنگی- اجتماعی، امكانات پایه ای و فنون مرتبط با آن و صد البته شرایط بازار است.
نبود هر كدام از این عوامل و یا برخی از آن ها به راحتی می تواند مزارع پرورش تمساح را كه نیازمند سرمایه های گزافی برای احداث هستند، به كام نابودی و ورشكستگی بكشاند. هر كدام از این عوامل در جای خود حایز اهمیت و قابل بحث و بررسی می باشد ولی به نظر می رسد كه در گام نخست قوانین ناظر بر این فعالیت و نحوه انجام و اجرای آن باید مورد توجه و نقد قرار گیرد. قوانین و مقررات حاكم بر این فعالیت را با توجه به اطلاعات موجود در دسترس می توان به دو بخش ملی و بین المللی تقسیم بندی نمود.
در سطح ملی، قوانین موجود منتشر شده دال بر این هستند كه متولی اصلی و برای ایجاد و یا راه اندازی مزرعه پرورش تمساح به عنوان یك حیوان وحشی سازمان حفاظت از محیط زیست می باشد. بر اساس قانون حفاظت و به سازی محیط مبادرت به هر گونه تكثیر و پرورش و نگهداری و خرید و فروش جانوران وحشی و اجزای آن مستلزم تحصیل پروانه یا اجازه از سازمان حفاظت از محیط زیست می باشد. علاوه بر آن براساس ماده هفت قانون شكار و صید، خرید و فروش، تكثیر و پرورش و ورود و صدور حیوانات وحشی و اجزاء آن ها كه غیربومی ایران بوده و از خارج از كشور وارد می شود با كسب اجازه یا پروانه از سازمان مجاز است. بر این اساس اقدام به صدور و ورود حیوانات وحشی موضوع ماده هفت (موارد اخیر ذكر شده) مشمول مجازات نقدی و حبس می باشد.
همچنین براساس آیین نامه اجرای قانون شكار و صید، عرضه و نگهداری و حمل و صدور كلیه جانوران وحشی زنده و كشته و اجزاء آن ها بدون تحصیل پروانه از سازمان حفاظت از محیط زیست ممنوع است. براساس این موضوع پروانه تكثیر و پرورش جانوران وحشی و آبزیان با توجه به نكاتی نظیر محل تاسیس، رعایت نكات بهداشتی، عدم آلودگی و عدم تهدید گونه های بومی و زیستگاه های آن ها، توسط سازمان حفاظت از محیط زیست صادر می شود. ضمن اینكه در ماد ه ی دیگری از همین آیین نامه سازمان می تواند از صدور پروانه تكثیر و پرورش برای حیوانات وحشی و آبزیانی كه موجب تضعیف نژاد یا ایجاد خطر برای جانوران وحشی كشور می شوند خودداری نماید.
در سطح بین المللی نیز هر گونه فعالیت و اقدام در جهت تكثیر و پرورش یا ورود و صدور جانوارن وحشی تحت كنترل و با رعایت مقررات كنوانسیون منع تجارت جهانی گونه های در معرض خطر انقراض گیاهی و جانوری (سایتیس) حیات وحش انجام می پذیرد. این كنوانسیون گونه ها را بر حسب میزان تهدید و نیازهای حفاظتی آن ها جهت كنترل تجارت در سه زمینه طبقه بندی نموده كه تمامی گونه های فهرست شده و در این ضمایم برای ورود و خروج، چه به صورت زنده و یا كشته و یا اجزای آن ها مستلزم دریافت مجوز یا پروانه مربوطه از دبیرخانه های كنوانسیون مذكور در كشورهای مبدا و مقصد هستند. دراین راستا سازمان حفاظت از محیط زیست می تواند گونه هایی را كه برخلاف مقررات كنوانسیون مذكور و بدون مجوز به كشور وارد شده ضبط و در صورت لزوم با هزینه ی واردكننده به كشور مبدا عودت دهد.
با توجه به اینكه تمامی گونه های تمساح نیز در ضمایم این كنوانسیون منظور شده اند، هر گونه اقدام برای ورود و خروج آن ها چه به صورت زنده و كشته و اجزاء نظیر پوست، بدون كسب و دریافت مجوزهای لازم از كشورهای وارد و صادركننده خلاف مقررات بین المللی كنوانسیون بوده و به عنوان قاچاق تلقی می گردد.
لازم به ذكر است كه دبیرخانه این كنوانسیون در ایران در سازمان حفاظت از محیط زیست و در بخش معاونت محیط طبیعی و تنوع زیستی مستقر است.


http://farmna.ir/Pages/News-464.html