یک نگاه دقیق به عکس های زیر بیاندازید.زمانی که سگ یا گربه این حرکات را می کند نشان از مریض بودن حیوان است و باید فورابه دامپزشک مراجعه کند. اگر سگ یا گربه شما بدون هیچ دلیلی سرش را به زمین، دیواریا سایر اجسام فشار می دهد نشان از یک بیماری خطرناک است.

این عمل را فشاردن سر می نامند و بافشار دادن سر به مدت طولانی به اجسام سخت همراه است.


فشار دادن سر به سیستم عصبی اسیب می زند.پس ضروری است که حیوانتان را سریعا به نزد دامپزشک ببرید. عامل بروز این بیماری مختلف است ولی می تواند به علل زیر رخ بدهد:


*تومر

*از کار افتادگی کبد

*مسمومیت

*اختلال در متابولیسم بدن

*زخم در سر

*عفونت سیستم عصبی

این بیماری نباید با رفتار های عادی اشتباه گرفته شود، پس علایم دیگر این بیماری را ذکر می کنیم:


*حرکت دایره ای

*فشار دادن صورت بر زمین

*ایستادن در گوشه ها

*مشکل بینایی

توجه کنید که اگر حیوانتان را به موقع نزد دامپزشک ببرید می توانید زندگی حیوانتان را نجات بدهید.


مترجم: gray

مطلب اختصاصی میهن پت

به درخواست shivid