یک نظریه وجود دارد که انسان حاصل تکامل جانوران است. شاید اجداد شما در میلیون ها سال قبل یک عقاب یا یک شیر بوده باشد.شاید به همین سبب است که چهره هر انسانی را میتوان به نوعی حیوان شباهت داد.

یک هنرمند سعی کرده بر اساس این نظریه چهره انسان ها را بر اساس انواع حیوانات بازسازی کند.

تعدادی از آثار وی را در ادامه مشاهده میکنید.
منبع:topnop