اگه واگزار نشده من حاظرم قبول کنم سرپرستیشونو اما زیاد نباشن حیاط خونموم 100 متر بیشتر نیست
و شهرستانم هستم میام تحویل میگیرم هر جایی که یاشه