دیلی خبر:معمولا افراد هنگامی که به سن بلوغ می رسند و از توان مالی برخوردار می گردند تصمیم به سراغ ازدواج می روند تا تشکیل خانواده داده و دروبر گناه را خط بکشند.
اما هفته گذشته خانمی در لیورپول انگلیس برای اینکه توله هایش مرتکب گناه نشوند تصمیم گرفت با برپایی مراسم آنچنانی و خرج پول گزاف برای توله هایش مراسم ازدواج برپا

نماید.به گزارش دیلی خبر خانم آلیشا 27 ساله هنگامی که دید دو سگش بچه دار شده اند آنرا خلاف مذهب دانست و تصمیم گرفت انها را از ارتکاب گناه بیشتر باز دارد.به همین جهت

400 پوند هزینه نمود تا مراسم جشن عروسی سگان خود را با ساز و اواز برگزار نماید و طی مراسم رسمی انها را به عقد یکدیگر دربیاورد.آلیشا می گوید برایم خیلی مهم بود که

"اسکیجی"و"ادی" که جدیدا صاحب فرزند شده اند هر چه سریعتر با هم ازدواج نمایند.