یک سک مادۀ کامل (سگی که تخمدانهای آن را بر نداشته باشند) در طول عمر خود سالی دوبار در بهار و پاییز ـ فحل می شود . اولین فحلی می تواند در هر زمانی پس از سن 7ـ6 ماهگی روی دهد.
« دورۀ فحلی » تقریباً سه هفته طول می کشد. معمولاً نخستین نشانۀ آن پیدا شدن ناگهانیِ یک یا چند « دوست نر » ناخواسته است که این غریزه تقریباً مرموز می نماید .
فرج سگ ماده متورم می شود و معمولاً یک ترشح خونی وجود دارد که تا نه روز به درازا می کشد.
تخمک گذاری ، یعنی آزاد شدن تخمکها از تخمدانها به داخل لوله های فالوپ ، در عرض پنج روز بعدی ، یعنی در خلال روز دهم تا چهاردهم ، اتفاق می افتد. روشن است که هرگاه تولید مثل مد نظر باشد ، این زمان بهترین موقع برای جفتگیریِ سگ ماده با سگ نر است. در حقیقت سگ ماده تا روز دهم سگ نر را نخواهد پذیرفت .
جفتگیری طبیعی هنگامی که سگ ماده آمادۀ جفتگیری باشد ، به آرامی می ایستد و دُم خود را بالا می گیرد .
پس از چند حرکت « توأم با فشار » توسط سگ نر ، دو حیوان به یکدیگر « گره می خورند» و تا نیم ساعت یا حتی بیشتر ظاهراً « قفل» باقی می مانند. هنگامی کـــه سگ نر «دخول » را انجام می دهد، اسپرم خود را دفع می کند که در مایع منی شناور است؛ هنگامی که سگ نر «گره » می خورد ، مایع پروستات خود را دفع می کند که حاوی غذای لازم برای زنده و فعال نگاه داشتن اسپرمها است که اسپرمها را تحریک می کند و آنها را در مسیر خود به سوی رحم و لوله های فالوپ کمک می نماید .
هنگامی که به نظر می رسد سگهای نر و ماده به هم « گره خورده اند » یا « قفل شده اند» ، وحشت نکنید. این پدیده کاملاً طبیعی است و نشانگر آن است که جفتگیری به خوبی انجام شده است.
دورۀ آبستنی ( یعنی مدتی که توله ها در شکم مادر هستند ) نه هفته است
ادامه دارد........