يك سگ گونه های ديگر سگ ها را تشخیص مي دهد و آنها را میان انسان ها و جانوران وحشي و خانگي ديگر شناسايي مي كند. سگ ها اين كار را تنها با استفاده از نشانه هاي بصري انجام مي دهند.

درحالي سگ ها امكان تمايز قايل شدن بین سگ ها و موجودات زنده ديگر را دارند كه تنوع زيادي در گونه هاي سگ ها وجود دارد. بعضي از گونه هاي سگ ها هم بقيه سگ ها را آسان تر تشخيص مي دهند و یا در مقایسه با گونه های دیگر سریع تر جذب عکس های آنهایی که به گونه خودشان تعلق دارند می شوند.

سگ های خانگی، دارای بزرگترین تنوع مورفولوژیکی (ریخت شناسی) در میان تمام گونه های جانوری ای هستند که تاکنون مورد مطالعه قرار گرفته اند. در واقع، بیش از 400 نژاد خالص سگ ثبت شده است.