درود بر همگی
دونبال جفت برای پسر خوشملم هستم
اگر کسی مایل هست اطلاع بده
محل زندگی بنده تهران
نژاد پسرم تریر
سن . 4 سال

(برام خیلی سخته که از پسرم جدا بشم حتی برای چند روز-اگر مایلید که دخی خوشگلتون چند روزی مهمون ما باشه اطلاع بدین در غیر این صورت نمیتونم)