موی سگها به دلیل تغییرات فصلیِ طول روز و درجۀ حرارت ، که بر روی غدد درون ریز تأثیر می گذارند، می ریزد. این پدیدۀ طبیعی عمدتاً در سگهایی دیده می شود که در بیرون از منزل نگهداری می شوند و هر سال تنها دو بار ـ در بهار و پاییز ـ روی می دهد .
در مورد سگهایی که داخل منزل نگهداری می شوند ، بویژه در جایی که حرارت مرکزی نصب می باشد ، دوره های ریزش مو از وضوح کمتری برخوردار است و ممکن است که موی آنها تقریباً پیوسته بریزد، به این دلیل که آنها همیشه در معرض تغییرات محیطی ، یعنی سرمای بیرون در طی فعالیت جسمانی و گرمای اتاق در زمانی که در داخل هستند ، قرار دارند .
بنابراین ، تنها راه کنترل ریزش مو این است که که سگ را در بیرون از اتاق در لانه نگاه داری ـ کاری که اکثر صاحبان سگ از انجام آن خودداری می کنند.