بعد دو هفته که حالش خوب شد میبریدش ؟ یعنی فقط احتیاج به یک پرستار دارید برای این مدت یا بعدش واگذارش میکنید ؟ نژادش چیه؟