Berti عزیزم
حق با شماس
ولی گاهی لازمه برای آشنایی افراد غیر حامی از عنوان معکوس استفاده کنیم
این عنوان رو انتخاب کردم چون دو سه تا از دوستانم دنبال سوپ جوجه بودن و من خیلی ناراحت بودم
با اینکه فقط یکیشون از این غذا صرف نظر کرد ولی خیلی افراد هستن که هر روز دنبال اینجور غذاها هستن