نام فارسي :پوتوسنام علمي Scindapsus aureus Syn Epipremunmreum aureum :نام انگليسي : Pothos; Tvy- arumخانواده : Araceaeپوتوس مهمترين گل آپارتماني محلات بوده و بهترين كيفيت توليد پوتوس ايران درمحلات میباشداين گل در حال حاضر بيشترين حجم صادرات گل آپارتماني محلات را به خود اختصاص داده است.روش تكثير:قلمه شاخه از انتهاي گياه ه طول10 Cm ازاواخر بهار تا اواسط تابستان با درجه حرارت24-21 درجه سانتيگراد و نيز قلمه برگي حاوي يك جوانه در اواخر بهارنوع خاك 3/1 : خاك باغچه + 3/1 خاك برگ + 3/1 ماسهشكل ظاهري برگ وگل:بالا رونده با ريشه هاي هوايي در اطراف گره ها – برگهاي جوان تخم مرغي شكل با نوك تيز به رنگ سبز براق ويا بصورت ابلق با لكه هاي سفيد يا زرد ، برگهاي مسن به صورت قلبي شكل – به دز فرم آويز يا چماغي پرورش مي يابد .نيازهاي محيطي:دما:معتدل تا گرم حداقل دما 19-16 درجه سانتيگراد حداكثر دما30 درجه سانتيگرادنور: متوسطآبياري: متوسطآفات و بيماريها: نسبتا مقاوم