نام فارسي : گل كاغذينام علمي: Bouguainvillea glabraنام انگليسي : Bouguainvillaخانواده: Nyetaginaceaeروش تكثير: قلمه چوبي در اسفند ماه در ماسه و در گلخانه . پيوند در بهار – قلمه نيمه خشبي – خوابانيدن .نوع خاك:2/ 1 خاك رس +2/ 1کود پوسيدهشكل ظاهري برگ وگل: به صورت درخت و درختچه – داراي برگهاي سبز نسبتاً روشن و تخم مرغي شكل – كاسه گل لوله اي و كوچك و فاقد جام گل ولي داراي براكتهاي رنگين و زيبا و رنگ براكتها صورتي ارغواني ،‌قرمز يا سفيد ، براكته ها اطراف گلهاي كرم رنگ را احاطه كرده اند.نيازهاي محيطي:دما: متوسط 0 درجه سانتگرادنور: متوسطآبياري: متوسطآفات و بيماريها: كنه هاي قرمز تارعنكبوتي ، شپشكهاي آردآلود ، شته و سفيد بالك ممكن است تحت شرايط گلخانه مشكل ساز باشد .منبع : goldoneh