جمعی از مردم در صفحه های اجتماعی خواستار بازداشت و مجازات این مرد شدند

از شما تقاضا دارم با باز نشر این عکس سبب مجازات این مردم را فراهم کنین

منبع:
انجمن تفریحی پلنگ صورتی