ایوی کوچولوی یه پای ما هنوز واگذار نشده. چه گناهی کرده که به خاطر یه پا بودن نمی تونه مامان یا یه خانواده ی دائمی داشته باشه. خواهشاً حداقل شیر کنین، شاید این بچه هم خوشبخت بشه. خانمی که نگهش می داره کیس حمایتی زیاد داره و من نمی تونم بیشتر از این مزاحمش بشم
م.افروز 09125025077