برگ عبانیگیاه برگ عبانی از انواع گیاهان زیبا و سازگار با هرگونه شرایط آب وهوایی بوده و به راحتی می توان آن را در فضای آپارتمان پرورش داد.
قبل از کاشت، گلدان ها را از خاک سبک غنی از ماسه و خاک پرکرده و بذر یا نهال را در آن بکارید و گلدان ها را در معرض نورمستقیم خورشید قرار ندهید.
آبیاری گیاه باید بطور منظم انجام بگیرد و زهکشی خاک مناسب باشد. قبل از آبیاری مجدد، دقت کنید خاک گلدان خشک باشد. آبیاری بیش از اندازه، رشد گیاه را متوقف می کند. مناسب ترین PH خاک برای رشد گیاه برگ عبانی، شش و نیم است.
برای تقویت گیاه هر دو هفته یکبار، خاک گیاه را با بارورکننده های مایع مخلوط کنید. تکثیر این گیاه از طریق قلمه زدن، امکان پذیر است.

www.aftabir.com/.../