چنانچه آنها در زیر آفتاب سوزان به خواب بروند هنگامی که آنها سعی در ایستادن دارند ، تلو تلو می خورند و رفتار عجیبی دارند ؛ دمای بدن آنها می تواند تا 45 درجه افزایش یابد .
درمان ابتدایی ساده عبارت از ریختن یک سطل آب سرد بر روی حیوان است. وهمچنین سعی کنید همیشه در فصل گرما محیط زندگی سگ را خنک نگه دارید.