اینجا سرچشمه آب شیرین 2 میلیارد نفر از جمعیت زمین است / عکس

شاخه‌های نوارمانند رود براهماپوترا (چینی‌ها این رود را یارلونگ‌سانگپو می‌خوانند) از ارتفاعات هیمالیا در تبت به سوی هند سرازیر است و درنهایت به رود گنگ می‌پیوندد.
یخچال‌های وسیع و ذخیره برف مرتفع‌ترین کوهستان جهان، آب شیرین حدود یک‌سوم جمعیت جهان را تامین می‌کند.