کیست عسلی به کیستی گفته می شود که در اثر گرفتگی مجرای بزاقی تشکیل می¬شود. کیست عسلی یا « تومور کیستیک زیر زبان » در زیر زبان یا فک سگ شکل می گیرد و تشخیص و درمان آن را بایستی همیشه به عهدۀ دکتر دمپزشک گذاشت