خوب خداروشکر حالش خوب شد
ممنون از شما اقای بابک اژیده