در جامعه ما و شاید در تمام جوامع گشورهای جهان سوم حیوانات از هیچ حقوقی برخوردار نبوده اند و نیستند!حیواناتی که همچون ما انسانها مخلوق پروردگار هستند ! و جان و نفسشان عزیز و قابل احترام! دقیقا مثل ما انسانها به دنیا میایند و میبینند و میشنوند و فکر میکنند و میخورند و زاد و ولد میکنند و درد میگشند و و در اخر هم مثل ما انسان ها جان میدهند و میمیرد! تنها تفاوت ما با حیوانات در این است که ما در دنیای خودمان و با قوانین خودمان زندگی میکنیم و حیوانات هم در دنیای خودشان و با قوانین خودشان! ما انسانها سرامد مخلوقات هستیم و توانا و غالب بر سایر مخلوقات پروردگار! ما توانایی این را داریم که حکم بر نجس بودن نفس و وجود سگ و گربه بدیم و آب دهان(تف) روی انها بیاندازیم ولنگه گفش و سنگ نثار سگ و گربه های گرسنه و خسته شهر هایمان بکنیم و یا اینگه با تفنگداران شهرداریهایمان گه گاهی دست به تگه و پاره کردن واین حیوانات بی دفاع و زبا بسته بزنیم! و بابتش از دولت حقوق بگیریم! ولی حیوانات زبانشان بسته است و ناتوان هستند از دفاع خود در برابر ما انسانها!حیوانات مصداق همان حدیث رسول اکرم هستند که میفرمایند بترس از ظلم به کسی که هیچ یاوری جز خداوند ندارد! این حیوانات هم از ظلم ما جهان سومی ها درد میگشند و مظلومانه میمیرند و خداوند ناظر را شاهد بر مظلومیت خود میگیرند! و بی شگ در همین دنیا ما تاوان سنگین این ظلم سیاه را خواهیم داد به طرق مختلف! یک نفر با بیماری لاعلاج خود و یا یکی از عزیزان خود! یک نفر دیگه با یک تصادف وحشتناک و یا خانه خراب شدن و یا خوار و ذلیل شدن و خیلی بدبختی های دیگه که عمرا بفهمیم از کجا خوردیم! پس ما میتوانیم مثل جوامع متمدن گشورهای اروپایی به حقوق حیوانات احترام بذاریم و با مخلوقات بی آزار پروردگار همزیستی مسالمت امیز داشته باشیم وفرهنگ حمایت و نگهداری از حیوانات را در جامعه خود نهادینه کنیم و شاهد تاثیرات مثبت ان در کیفیت زندگی خودمان و جامعه مان باشیم.