به گزارش سرویس علمی جام نیوز سایت دیلی میل نوشت: همه ما میدانیم که گرفتن ماهی کار بسیار سختی است و شگردهای خاص خود را دارد اما این مرغ دریایی به طرز ماهرانه ایی ماهیگیری می کند.او تکه نانی را به دریا می اندازد وقتی ماهی ها به سمت نان که می آیند آن ها را به سرعت شکار می کند و اگر برای اولین بار موفق به گرفتن آن ها نشود این کار را چند بار انجام می دهد. تصاویر زیر نحوه ماهیگیری این مرغ دریایی را نشان می دهد.