سلام
در این کلیپ تغذیه نوزادان دیسکس رو از نمای نزدیک شاهد خواهید بود.