سوختگی در سگ

سوختگی:
سوختگی به صورت کلی دو گونه ی حرارتی که سوختگی بر اثر گرما است و سوختگی شیمیایی که سوختگی در اثر مواد شیمیایی است. سوختگی را بر اساس میزان تخریبی که ایجاد میکند به سه دسته ی درجه ی 1 (سرخی پوست) درجه ی2 (طاول) درجه ی3 (تخریب بافت) تقسیم بندی میشود. اگر سگ دچار هر یک از انواع سوختگی شودباید برای از بین بردن عامل سوزاننده وتخفیف درد باید قسمت سوخته را زیر آب سرد قرار داد تا از عوارض ناشی از سوختگی جلو گیری کرد.
در صورتی که سوختگی در اثر عوامل شیمیاعی باشد باید در مواجهه با عوامل اسیدی محل سوخته شده را با محلول قلیائی شستشو داد و بر عکس اگر سوختگی بر اثر قلیا باشد باید آن را با محلول های اسیدی شست.بعد از پاک سازی محل سوختگی از عامل سوزاننده وموهای سوخته باید محل سوختگی را پانسمان کرد بهتراست محل آسیب دیده را با روغن ماهی ماساج داد وسپس آن را پانسمان کرد.نويسنده: سياوش

http://www.peats.******.com/8801.aspx