آفتاب زدگی:
اگر سگ مدت زمان زیاد زیر نور آفتاب بماند دچار پرخونی مغزی (هجوم الدم ) شده که باعث بروز تشنج می شود.
علایم این بیماری شامل:
1- بروز حرکات ناخود آگاه
2- بی جهت عوعو کردن
3- ایجاد حس گاز گرفتن و فرار کردن در حیوان
4- تنفس تند
5- پر خون شدن چشم ها
روش های درمان آفتاب زدگی:
1- به سرعت سگ را در جای سایه و خنک قرار داد
2- روی سر حیوان کمپرس یخ قرار داد
3- سگ را در جای تاریک گزاشت
4- بر روی سگ آب سرد زیخت
5- خوراندن قهوه به سگ
6- در صورت بالابودن درجه حرارت بدن سگ به او آسپرین داد تا آرامش یابدنويسنده:سياوش

http://www.peats.******.com/8801.aspx