برق گرفتگی:
گاهی اوقات توله ها در اثر بازی و گاز گرفتن سیم های برق دچار برق گرفتگی می شوند در بیشتر این موارد این عارضه زیاد جدی نیست و تنها باعث سوختگی لب ها وزبان میشود که با مالیدن آب اکسیژنه قابل درمان است.
در این گونه موارد باید در ابتدا برق را قط نموده سپس به کمک حیوان رویم.
برای پیشگیری بهترین روش قبل از بیرون رفتن جدا کردن وسایل برقی که در دسترس است از برق است.



نويسنده:سياوش
http://www.peats.******.com/8801.aspx