داروی ضد کرم آلبندازول Albendazole
1 ـ دسته دارویی:
ضد انگل داخلی «ضد کرم »

2ـ اشکال دارویی:
Boluses 125mg

Boluses 600mg

Oral suspension 2/5%
3ـ مکانیسم اثر:

این دارو مانع اثر آنزیم فومارات ردوکتاز و ایجاد انرژی میتوکندریال آدنوزین تری فسفات ATP گردیده و در نتیجه انگل به دلیل نبودن انرژی قابل استفاده جهت رشد و تولید مثل از بین می رود.

4ـ موارد مصرف:

آلبندازول یک دارویی ضد انگل با طیف گسترده بوده و برروی انگلهای زیر کاملاً موثر است.

فایسولاهپاتیکا، سروبندهای کرمهای نواری، مونیز یا بندنی و مونیزیااگسپانسا، کرمهای معدی بالغ و لاروهای مرحله 4، کرمهای معدی قهوه ای، کرمهای همونکوس کنتوریتوس و همونکوس پلاسه ای، تویکوسترونژیلوس آکسه ای، کرمهای روده ای بالغ و لارومرحله 4 آنها، کرمهای روده ای نخی، نماتودیروس اسپاتیگر و هلوسیانوس، کرم کوچک روده، کوپریاپونکتاتا و کوپریااونکوفورا.

کرم قلابدار بونوتسوموم فلبوتوموم، تریکوسترونژیلوس کلوبریفورسیس و ازوفاگوستوم رادیاتوم، کرمهای رویوی بالغ ولاروی مرحله 4 و دیكتيوکولوس و یویپاروس.

مقدار و روش مصرف:

گوسفند و بز: جهت از بین بردن كرمهای گرد دستگاه گوارش، تنفسی و کرمهای پهن روده 5 میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن و جهت از بین بردن کپلک بالغ و تخم کپلک 5/7 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن زنده دام.

گاو و گوساله: جهت از بین بدن کرمهای گرد دستگاه گوارش و تنفس و کرمهای پهن روده 5/7 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن زنده دام و 10 میلی گرم به ازای هرکیلوگرم وزن برای از بین بدن کپلک بالغ و تخم کپلک.

اسب: میزان 25 میلی گرم به ازای هرکیلوگرم وزن بدن سه بار در روز به مدت 5 روز بریا درمان استرونژیلوس و گلاریس مهاجر توصیه شده است.

موارد منع مصرف: در 45 روز اول آبستنی آلبندازول نباید مصرف شود

زمان پرهز از مصرف: گوشت گاو 27 روز، گوساله 14 روز و گوسفند و بز حداقل 10 روز پس از آخرین تجویز دارو.

داروی ضد کرم آلبندازول Albendazole