خىلى خوشگلن. راستى. رمى چند سالش هستش نسرين جون?
مرسی آرمین جان.سه سالشه

ای جونم. خدا همشون رو برات حفظ کنه نسرین جون. من عاشق این قیافه ی بامزه ی کارن شدم. واقعا خیلی با نمکه. با اون نوک بزرگش.
ممنون خانومی
کارن رو خودم دستی کردم.کاریم نداشت فقط حوصله می خواد.قیمتیم ندارن
خیلی راحت می تونی یه باجی کم سن و سال بخری و رامش کنی