کالبدشناسی ظاهری یک پرنده:

۱-منقار
۲-تارُک
۳-عنبیه
۴-مردمک
۵-روتنه
۶-پوشپرهای کوچک
۷-سرشانه
۸-پوشپرهای وسطی
۹-شاه‌پر
۱۰-پشت
۱۱-پرهای کناری
۱۲-دمگاه
۱۳-ران
۱۴-ساق‌مچ
۱۵-ساق
۱۶-پا
۱۷-درشت‌نی
۱۸-سطح شکمی
۱۹-پهلو
۲۰-سینه
۲۱-گلو (اگر برجسته باشد: طوق)
۲۲-آویزکمنبع:ویکی پدیا