اگرچه شیرهای نر بخشی از وقت خود را با گله می‌گذرانند، اما بیشتر خودشان وقف دفاع از قلمروشان در برابر سایر نرها می‌کنند.منبع:جام نیوز