مطالعه پاسخ ايمني هومورال در گوسفندان آلوده شده به انگل اورنيتوبيلارزيا تركستانيكم با استفاده از روش ELISA

عنوان مقاله مطالعه پاسخ ايمني هومورال در گوسفندان آلوده شده به انگل اورنيتوبيلارزيا تركستانيكم با استفاده از روش ELISA
نشریه
مجله تحقيقات دامپزشكي (دانشگاه تهران) 1384
نویسنده
كريمي غلام رضا,آبشار نسرين,درخشان فر مريم
حجم فایل
588 کیلو بایت
دریافت مقاله


کلمات کلیدی : اورنيتوبيلارزيا تركستانيكم، آنتي ژن دفعي - ترشحي، آنتي ژن پيكره اي، تست ELISA، گوسفند

چکیده مقاله :
هدف: مطالعه پاسخ ايمني هومورال در گوسفنداني كه به طريق تجربي با انگل اورنيتوبيلارزيا تركستانيكم آلوده شده بودند و همچنين بررسي آنتي ژن مناسب جهت تست ELISA براي تشخيص اين انگل مي باشد.حيوانات: تعداد 60 راس گوسفند مورد مطالعه قرار گرفت كه 15 راس به اورنيتوبيلارزيا تركستانيكم، 20 راس به اكينوكوكوس گرانولوزوس و 20 راس به فاسيولاژيگانتيكا، به طور تجربي آلوده شده بودند و همچنين 5 راس به عنوان شاهد در نظر گرفته شدند.نتايج: در اين مطالعه از روش الايزا براي تشخيص و تعيين عيار پادتن توليد شده در گوسفنداني كه به طور تجربي با انگلهاي اورنيتوبيلارزيا تركستانيكم، فاسيولا ژيگانتيكا واكينوكوكوس گرانولوزوس آلوده شده بودند، استفاده گرديد.دو آنتي ژن مختلف يعني آنتي ژن پيكره اي و دفعي - ترشحي انگل اورنيتوبيلارزيا تركستانيكم جهت استفاده در تست الايزا مورد بررسي قرار گرفت. آنتي ژن دفعي - ترشحي با آنتي سرمهاي فاسيولا ژيگانتيكا واكنش متقاطع كمتري را نشان دادند يعني 8 مورد از 20 مورد سرم تحت آزمايش (40 درصد) و اين در حاليست كه آنتي ژن پيكره اي در 11 مورد از 20 مورد سرم تحت آزمايش (55 درصد) واكنش متقاطع را نشان دادند.هيچ يك از 20 آنتي سرم اكينوكوكوس گرانولوزوس تحت آزمايش با آنتي ژن هاي پيكره اي و دفعي- ترشحي اورنيتوبيلارزيا تركساتانيكم واكنش متقاطع ايجاد نكردند. نتايج نشان مي دهد كه عيار پادتن در ماههاي اول و دوم پس از آلودگي بسيار به كندي بالارفته و در ماه چهارم به بالاترين ميزان خود رسيده و تا زمان كشتار يعني 10 تا 12 ماه پس از آلودگي همچنان بالا باقي ماند.
منبع