مقايسه آنتي ژن هاي خام فاسيولا هپاتيکا و فاسيولا ژيگانتيکا به وسيله آزمايش اليزا

عنوان مقاله مقايسه آنتي ژن هاي خام فاسيولا هپاتيکا و فاسيولا ژيگانتيکا به وسيله آزمايش اليزا
نشریه
مجله دانشكده پزشكي بهمن 1386
نویسنده
موذني محمد,شارماگائور شري نيواس
حجم فایل
215 کیلو بایت
دریافت مقاله


کلمات کلیدی : واکنش متقاطع، آنتي ژن فاسيولا هپاتيکا، فاسيولا ژيگانتيکا

چکیده مقاله :
زمينه و هدف: تشخيص زودهنگام فاسيولوزيس در پيشگيري و کنترل بيماري اهميت زيادي دارد. دو گونه مولد اين بيماري يعني فاسيولا هپاتيکا و فاسيولا ژيگانتيکا از نظر ريخت شناسي با يکديگر شباهت هاي زيادي دارند اما در بعضي از ويژگي ها متفاوتند. در اين مطالعه وجود يا عدم تشابه بين آنتي ژن هاي خام دفعي – ترشحي و سوماتيک دو گونه انگل با آزمايش اليزا بررسي شد.روش بررسي: آنتي ژن هاي خام هر دو گونه (اعم از دفعي – ترشحي و سوماتيک) تهيه و تا زمان استفاده در برودت -20oc نگهداري شد. در تهيه آنتي سرم، آنتي ژن ها با دوز افزايشي 0.5-2.5 ml در پنج نوبت و به فاصله هفت روز به خرگوش هاي آزمايشگاهي تزريق شد. ده روز پس از آخرين تزريق، خون گيري و نمونه هاي سرم پس از جداسازي، تا زمان استفاده در برودت -20oc نگهداري شد. واکنش آنتي ژن هاي خام هر گونه با آنتي سرم خود (همولوگ) و نيز آنتي سرم گونه ديگر (هترولوگ) با روش اليزا بررسي و مقادير اليزا (OD) ثبت شد.يافته ها: مقادير اليزا هنگام واکنش آنتي ژن هاي هرگونه با آنتي سرم گونه ديگر در مقايسه با نمونه هاي کنترل نشان داد که آنتي ژن هاي هر گونه با آنتي سرم گونه ديگر واکنش قوي نشان مي دهد يعني بسياري از مواد آنتي ژنيک دو گونه مشابهند و در آزمايش اليزا واکنش متقاطع وجود دارد. از طرفي آنتي ژن هاي فاسيولا هپاتيکا و فاسيولا ژيگانتيکا با آنتي سرم خود واکنش قوي تري را در مقايسه با آنتي سرم يکديگر نشان دادند و علي رغم وجود تشابه بين بسياري از مواد آنتي ژنيک دو گونه، برخي از اين مواد با يکديگر متفاوتند.نتيجه گيري: تفاوت هاي موجود بين مواد آنتي ژنيک فاسيولا هپاتيکا و فاسيولا ژيگانتيکا در حدي نيست که مانع از واکنش متقاطع بين دو گونه انگل در آزمايش اليزا بشود و تحقيقات بيشتر براي شناسايي، جداسازي و تخليص مواد آنتي ژنيک هر گونه توصيه مي شود.
منبع