گربه ای به نام ماکسون سوژه عکاسی صاحب خود شده است.منبع:زیست نیوز