سیکلید کریبنسیسسیکلید کریبنسیس:


نام:سیکلید کریبن سیس_Kribensis_اورانوس رنگین کمان

نام علمی: Pelvicachromis pulcher

زادگاه
:مناطق گرم افریقا

سایز تانک:تانکی بالای 100 لیتر پیشنهاد میشود.

سایز نهایی:با ایجاد شرایط مطلوب به 8 تا 10 سانتی متر میرسند.

شرایط اب: ph بین 6/8 تا 7/5 برای انها مناسب است و همچنین دمای بین 22 تا 28 درجه را میپسندند.

همزیستی:با اکثر سیچلید های همسایز خود سازگاری دارد.

تغذیه:همه چیز خوار هستند.غذا های گرانولی و تازه برای انها پیشنهاد میشود.

تعیین جنسیت:مشخصات عمومی گروه سیچلید برای انها صدق میکند.ماده ها کوچکترند و نر ها دارای رنگ غلیظ تری هستند.

تکثیر:برای جفت گیری انها را باید طی دورانی در گله نگه داری کرد.هر جفت رفتار خاصی با هم دارند.

چند نکته:این ماهی نسبت به دیگر سیچلید ها از جثه ی کوچکتری برخوردار است.این ماهی به هیچ عنوان تهدیدی برای ماهی های دیگر محسوب نمیشود.در کل ماهی صلح جو و ارامی است.
منبع