گل طوطی منقار از سال 1884 به عنوان یکی از نادرترین گیاهان در دنیای وحش شناخته می شود و از همان موقع تحت حفاظت های ویژه قرار گرفته شده است.همانطور که از اسمش هم مشخص است بسیار شبیه به منقار یک طوطی است و به طور بومی در جزایر قناری رشد می کند.

منبع:جام فتو