ناخن هاي فنچ رشد مدوام دارند و كوتاه كردن آن ها ضروري است.

براي اين كار بايد فنچ را كاملا در كف دست گذاشت به طوري كه سر پرنده رو به بالا باشد سپس به كمك انگشت سبابه و انگشت اشاره يكي از پاهاي فنچ را در دست گرفته و با دست ديگر ناخن آن را كوتاه كرد.

براي كوتاه كردن ناخن مي توان از ناخن گيرهاي معمولي استفاده كرد. ناخن بعضي از فنچ ها روشن و شفاف بوده و مي توان ناخن را براحتي كوتاه كرد. اما در برخي ديگر از نژادها ناخن تيره است و مويرگ ها قابل مشاهده نيست و ناخن گيري به سختي انجام مي شود اما در صورت خونريزي مي توان از چسب مايع استفاده كرد و به محل زخم زد.