ميزان تحرك و فعاليت آن ها يكي از بهترين معيارهاي تشخيص وضعيت سلامت اين پرندگان است. آن ها بيشتر وقت خود را صرف جهيدن و پرواز در قفس خويش مي كنند.گاه جند دانه مي چينند، گاه پرآرايي مي كنند و گاه مقداري راه مي روند.
چنانچه:
1. پرنده اي روي يك نشيمنگاه نشسته باشد
2. پرهايش پف كرده
3. سرش رو به پايين متمايل باشد
4. مشغول چرت زدن باشد، پرنده سالمي نيست.
از خريد فنچ هايي كه پرهايشان ژوليده است و فعاليت چنداني ندارند، بخصوص اگر ناحيه مقعد آن ها تميز نبوده و آلوده باشد خودداري كنيد، چرا كه نشان دهنده وجود اختلال در دستگاه گوارش است و مي تواند واگير باشد.
قبل از انتقال پرنده جديد به محلي كه از قبل پرندگاني در آن جا نگه داري مي شوند پرنده جديد را حتما به مدت دو الي سه هفته در محلي جداگانه قرنطينه نماييد تا از تندرستي آن كاملا اطلاع حاصل نماييد.
وقتي تعدادي از فنچ ها را جديدا وارد يك قفس مي كنند ممكن است تا مدتي فعاليت نداشته باشند كه معمولا به علت ترس است.
وقتي قصد خريد فنچ جديد داريد به طور ناگهاني به قفس آن ها نزديك نشويد زيرا حتي پرندگان بيمار ممكن است بترسند و تمام انرژي خود را جمع كنند و به فعاليت مشغول شوند و شما نتوانيد پرنده بيمار را تشخيص دهيد.