مینی جکوی اشمیتلر

نام علمی : tropiocolotes helenae fasciatusنام انگلیسی: schmidtler's dwarf gecko نام فارسی: مینی جکوی اشمیتلر
مشخصات: فلسهاي پشتي صاف؛ تيغه هاي زير انگشتي صاف؛ داراي يك جفت فلس زير چانه اي كه در يك نقطه با يكديگر در تماس هستند؛ 80 تا 92 فلس پشتي بين زير بغل و كشاله ران.


رنگ آميزي: پشت خاكستري مايل به قهوه اي، با 5 نوار عرضي كوچك تيره كه به پهناي دو تا سه رديف فلس هستند، پنجمين نوار در تراز مخرج، اين نوارها با نوارهاي عرضي مايل به سفيد در حاشيه عقبي كه داراي باريكي يك اندازه با نوارهاي تيره هستند؛ دم بدون ترميم يافتگي داراي 6 نوار عرضي سياه با حاشيه زرد؛ نوار نامشخص خاكستري تيره در ناحيه گوش كه از سوراخ گوش نمي گذرد؛ اندامهاي حركتي خاكستري مايل به قهوه اي روشن يكدست؛ ناحيه شكمي مايل به سفيد.


زيستگاه: نواحي كوهستاني، در دامنه ها، دره ها با پوشش گياهي درختان پراكنده شامل بلوط، بيد، تبريزي و غيره.


عادات و رفتار: شبها فعالند؛ اغلب در زير سنگها مخفي مي شوند؛ از حشرات و عنكبوتيان كوچك تغذيه مي كنند.


پراكندگي جهاني: ايران.


اندازه: نوك پوزه تا مخرج 27 ميليمتر دم 23 ميليمتر.


ملاحظات: نمونه هاي اين زير گونه تنها از ايران در دامنه هاي زاگرس، ارتفاع 1000 تا 1500 متري در استان كرمانشاه و لرستان شناخته شده اند. محل نمونه تيپيك اين زير گونه از ايران، اطراف روستاي سرخه ديزه در 125 كيلومتري غرب كرمانشاه به طرف قصر شيرين (دره اي در ارتفاع 1500 متري در دامنه هاي غربي زاگرس) واقع در استان كرمانشاه است.

منبع:کویرها و بیابان های ایرانلینک:مینی جکوی اشمیتلر