تغذیه دیسکس
دیسکس ها غذا خور های خوبی هستند بدین منظور باید روزی دو الی سه مرتبه غذابخورند.تعدادی ازنگهدارنده های دیسکس هستند که برای این منظور از سیستم های تغذیه اتوماتیک استفاده می کنند. غذای دیسکس ها باید از مواد مختلفی نظیر : دانه ها ،پلت ها و انواع کرم ها باشد.البته شما می توانید از غذا های آماده هم استفاده کنید.


پس با این توضیحات بهترین نوع غذا کدام است؟ غذای مورد نظر باید ترکیبی از غذا های مختلف باشد تا بتواند نیاز های مورد نیاز آن ها را تامین کند. آسان ترین راه استفاده از غذا های پلت و دانه ها است.(قبل از استفاده از این مواد نکته مهم این است که غذا ها را مدتی در آب خیس کنید تا ازتورم آن ها در شکم ماهی خودداری کنید. )گاهی برای تنوع می توانید غذا های منجمد را اضافه کنید.


دیسکس ها غذای خود را به سرعت نمی خورند.آن ها آهسته غذا می خورند ولی این کار را پیوسته انجام می دهند. آن ها غذا های انتها ی تانک را هم می خورند پس بدین منظورتمیز بودن تانک از نکات ضروری است.


ماهی های جوانتر برای رشد به غذای بیشتری نیاز دارند. زیرا معده آن ها به بزرگی ماهی بالغ نیست.


قلب گاو یکی از غذا هایی است که به دیسکس هاداده می شود. این کار به دو دلیل ارزان بودن و سهولت در استفاده کاربرد دارد. آن ها قلب گاو را با مواد دیگری ترکیب می کنند. سپس، آن را منجمد می کنند. در هنگام مصرف قسمتی را جدا کرده سپس داخل تانک می اندارند. این غذا ترکیبی از گوشت ، سبزیجات و ویتامین ها است و نباید به طور خالص در آن از گوشت استفاده شود.


کرم های سفید و سیاه هم هستند که به عنوان غذا برای دیسکس ها استفاده می شوند ولی اگرسلامتی ماهی تان برایتان مهم است از این گونه غذا ها استفاده نکنید.


درابتدای کار از غذا های تحاری استفاده کنید . سپس پس از مدتی از غذاهای دیگر هم می توانید استفاده کنید.

مترجم: ar min 1


مطلب اختصاصی میهن پت.