من از هرچی بگذرم از توت فرنگی نمی تونم بگذرم...
وووواااااااااااایییییییی فست فود هم که دیگه نگوووووووووووو...
دارم سعی می کنم خونسرد باشم...