دوستان این کوچولوبه کمک احتیاج داره .فوری

این فرشته کوچولو را امروز به پناهگاه آورده بودند از داخل جوب پیدا کرده
بودند .متاسفانه یک چشمش کور میباشد و جلوی در پناهگاه به صدای پارس سگها مثل بید میلرزید خیلی ترسیده بود من به پناهگاه فبول نکردم از آنها خواهش کرد م بمن فرصت بدهند تا جای مناسبی برایش پیدا کنم چون واقعا در پناهگاه نمیشود از آن مراقبت کرد .خواهش میکنم اگر کسی میتواند از این کوچولوی بی پناه مراقبت کند .وآن را حمایت کند
با شماره من تماس بگیرید 09141033745

فقط و فقط با شماره داده شده تماس بگیرید