جکوی عنکبوتی میسون

نام علمی : rhinogecko misonneiنام انگلیسی: misonne's spider gecko نام فارسی: جکوی عنکبوتی میسون
مشخصات: فلسهاي بيني بسيار متورم و بالا آمده كه يك تركيب لوله اي شكل را تشكيل مي دهند؛ 26 تا 28 فلس حول ناحيه مياني بدن؛ رديفي از 9 تا 12 فلس بزرگ بر سطح زيرين ران و 4 تا 8 منفذ بسيار ناپيدا و فشرده؛ دم كمي طويل تر از بدن؛ فلس پوزه اي و گاهي اوقات فلس هاي لب بالا به سوراخ بيني مي رسند.


رنگ آميزي: پشت خاكستري، اندكي توام با رنگي مايل به قهوه اي، همراه با 5 يا 6 نوار عرضي پهن قهوه اي تيره، و 7 تا 10 نوار روي دم؛ اندامهاي حركتي با نوارهاي قهوه اي پهن كه تيرگي آنها كمتر از نوارهاي روي دم و بدن است؛ لبها با نقاط قهوه اي تيره؛ ناحيه شكمي مايل به سفيد.


زيستگاه: نواحي بياباني خشك، در دشتهاي شني يا ريگزار فاقد پوشش گياهي و يا با پوشش بسيار ناچيز.


عادات و رفتار: شبها و يا در روز فعاليت مي كنند؛ اغلب پس از بادهاي بسيار شديد ديده مي شوند، و از حشراتي كه توسط اين بادها آورده شده اند تغذيه مي كنند.


پراكندگي جهاني: ايران، پاكستان.


اندازه: نوك پوزه تا مخرج 81 ميليمتر دم 73 ميليمتر.


ملاحظات: محل نمونه تيپيك از ايران، دشت لوت در 30 درجه و 13 ثانيه شمالي و 58 درجه و 47 ثانيه شرقي مي باشد.منبع:کویرها و بیابان های ایران


لینک: جکوی عنکبوتی میسون