حالت های مختلف کاسکو و معنی آن ها :

> گرد شدن و پف کردن از روی سر حالی
> در صورتی که طوطی پف کرده و خود را مدور ساخته و یک پایش را جمع کرده و منقارش را به ارامی به ھم می زند
و گاھی یکی از چشمھا یا ھر دو چشم را بسته است
در این صورت کاملا سر حال و راضی است

> لرزیدن از روی ترس
----> این لرزش در تمام بدن از جمله بالها و ناحیه پشت و سینه مشاهده می شود
که نشان از ترس کاسکو از چیزی است

> لرزش سینه
----> این لرزش که فقط در ناحیه سینه مشاهده می شود
که نشان از خوشحالی کاسکو و آمادگی ان برای بازی و سرگرمی است

> خواھش کردن
----> در صورتی که طوطی مایل به داشتن چیزی باشد با سوتی یک نواخت توام با لرزش مخصوص ان را طلب می کند
در این میان ناخنی نیز به منفار می گیرد
این حالت ممکن است زمانی که طوطی خجالت زده شده ،نیز وقوع پیدا کند

> خوشحالی
----> در صورتی که طوطی تکان ھای شدیدی به سر خود بدھد نشانه خوشحالی است
مثلا زمان ورود شما به منزل