وقتی حیوانی تصادف کرده است برای نجاتش باید بسیار دقیق عمل کنید

گاهی شما از تصادف بیشتر به آن ها صدمه میزنید :

>هرگز حیوان مصدوم را حرکت ندهید، مگر اینکه در معرض خطر باشد
به عنوان مثال در خیابان افتاده باشد

>سر حیوان را بلند نکنید
زیرا بزاق، خون یا مواد استفراغ شده ممکن است به عقب حلق برگشته و باعث انیداد مجاری هوایی گردند

به حیوان از طریق دهان مواد خوراکی جامد یا مایع ندهید

> اگر مجبور به انتقال گربه یا سگ بودید، مقوا یا تخته ای زیر بدنش قرار دهید و آن را مانند برانکارد حمل کنید
گربه را در جای گرم و ارامی می خوابانید و یک پتو روی آن بیندازید
بطری آب گرمی را در نزدیکی گربه قرار دهید
مطمئن شوید که بطری آب گرم باعث سوختگی در گربه نمی شود، برای این کار بطری را در یک تکه پارچه بپیچید

> اگر تنفس نا منظم است یا اینکه اصلا نفس نمیکشد گردنبند آن را شل یا باز کنید
دهانش را باز کنید زبانش را به سمت جلو بکشید
هر گونه جسم خارجی را بیرون بکشید، بزاق، خون یا مواد استفراغی را بیرون بیاورید

> هرگونه خونریزی شدید را بند بیاورید

> شوک را درمان کنید؛
گربه را توسط پتو یا بطری آب گرم، گرم نگه دارید