به گزارش گروه تنوع زیستی زدفان نیوز؛ دانشمندان برزیلی در کاوش های تخصصی در رودخانه های امریکای جنوبی، نمونه نادری از گونه در حال انقراض دلفین ها را پس از ۱۰۰ سال کشف کردند. طبق تحقیقات به دست آمده در حال حاضر تنها پنج نمونه شناخته شده از این دلفین ها در جهان وجود دارد که تنها دو مورد از آنها تحت کنترل هستند و سه گونه دیگر در خطر انقراض قرار دارند.گونه کشف شده که از روی تعداد دندان ها یکی از گونه های در حال انقراض است با نام “آراگوایا” نامگذاری شده است. براساس آخرین گزارش ها از این نوع دلفین کمتر از هزار تا در آب های جهان هستند که از ۱۰۰ سال پیش حتی یکی از آنها تحت تحقیقات کارشناسان قرار نگرفته است.