به گزارشسرويس بين‌ الملل باشگاه خبرنگاران، انسان‌ها با ماهی تن یا شیرماهی الفت چندانی احساس نمی‌کنند اما دلفین از دیرباز جای خاصی در میان انسان‌ها داشته است. این امر به این دلیل است که به نظر دانشمندان، دلفین‌ها با هوش‌ترین حیوانات هستند و به خاطر چهره آنهاست که همواره خندان به نظر می‌رسد.


منبع:باشگاه خبر نگاران