انگل پوستی در ماهی ها
تعداد زیادی انگل وجود دارد که می تواندماهی را آلوده کند. دو نوع میکروسکوپی آن عبارت هستند از :داکتیلوگیس و گیروداکتوس. این دو انگل ذکرشده از جمله انگل هایی هستند که می توانند ماهی هایی نظیر کوی ، گلدفیش و بقیه ماهی ها را تحت تاثیرقرار دهند.


انواع و نشانه ها


ماهی هایی که از این انگل ها رنج می برندبر روی پوست و آبشش های خود زخم دارند، پوست رنگ پریده ای دارند و پوستشان دارای خونریزی می باشد. انگل های ذکر شده باید سریعا تشخیص داده شده و درمان شوند زیرا می توانند کشنده باشند.


درمان

دامپزشک آب فرمالین را تجویز خواهد کرد، وقتی ماهی در این آّب است انگل باید به طور کلی ریشه کن شود.


پیشگیری

محیط ماهی باید تمیز باشدو مورد بررسی قرار بگیرد تا بتوان از انگل های ذکر شده جلوگیری کرد. ماهی های جدیدی که خریداری می شوند باید قبل از ورود به محیط اصلی قرنطینه شوند. مخصوصا اگر قبلاسابقه این بیماری را داشته باشند.


مترجم : armin 1


مطلب اختصاصی میهن پت