این فقط یک ایدس من تمام این عکسارو 5 سال پیش دیدم.
اگرم ساخته بشه هیچ وقت دست مردم نمیرسه چون هیچ اعتمادی به موجودات ازمایشگاهی نیست و میتونه دنیا رو الوده کنه