الیوت میروویتز , متخصص ژنتیک گیاهی در موسسه فناوری در اروپا می گوید یک تومور گیاهی از خاص گسترش نمیابد زیرا سلول های گیاه به طور معمول توسط ماتریکسی از دیواره های سلولی سخت زندانی شده اند , طوری که نمی توانند مهاجرت کنند. تفاوت بین تومور شناسی حیوان و گیاه در ان است که به جای شیمی درمانی و جراجی تومور های گیاهی , انسانها اغلب گیاهان را به میز و وسایل مایحتاج خود می کنند , حتی زمانی که سلول گیاه شروع به تفسیم کنترل نشده میکند , توموری که ایجاد می شود , معمولا در یک نقطه به دام می افتد و دارای اثرات حداقل روی سلامت گیاه است. بر اساس تحقیقات جدید , گیاهان نیز پدیده سرطان را به همراه توده های سرطانی تجربه می کنند و این تومور ها از طریق عفونت ایجاد می شوند. در حیوانات , تومور زمانی گسنرش میابد که یک سلول یا گروهی از سلول ها کنترل رشدش را در اثر جهش های ژنتیکی از دست می دهد و در گیاهان نیز پدیده مشابهی تجربه می شود اما این وضعیت اغلب از طریق عفونت ایجاد می شود. قارچ ها , ویروس ها , باکتری ها و حشرات همگی با سرطان های گیاهی مرتبط هستند به طور مثال درختان بلوط اغلب تومور هایی را رشد میدهند که به عنوان عنوان میزبان لارو ها دو برابر می شوند. خبر خوب این برای گیاهان این است که انها گرچه در مقابل سرطان اسیب پذیر هستند اما در برابر اثرات ان کمتر در معرض آسیب قرار می گیرند.

برگرفته از روزنامه جوان( مرضیه رضا سلطانی)
میهن پت