از قفس خسته ام
دنیا
بازی هایت را سرم درآوردی!
گرفتنی ها را گرفتی!
دادنی ها را ندادی!
حسرت ها را کاشتی!
زخم ها را زدی!
دیگر بس است چون چیزی نمانده،حالا که زخمی ام...حالا که محتاجم..کمکم کن...کمک کن تا خانه ای امن پیدا کنم..مهرم را در دل مردمات بزار.روزی با دست زخمی شکمی گرسنه و دلی رنجور از نامهربانیها توسط دکتر افروزی از خیابان نجات داده شدم
یک دستم که عصبش از بین رفته بود قطع شد و عقیم شدم.
مدتهاست در قفس در کلینیک دکتر افروزی منتظر یک سرپرست مهربونم....دیگه حالم خوب شد و از قفس خسته ام.به خدا همه کارهامو بلدم خودم انجام بدم فقط با یک دست تو خیابان دیگه نمیتونم زندگی کنم.
خواهش میکنم آهای آدمهای خوب منو تو خونه هاتون پناه بدید.
فقط با این شماره تماس بگیرید 09121463835